CF 856C Eleventh Birthday

標籤: cfdpmath

题意

给定 nn 个数,问将这些数字排列后拼起来是 1111 的倍数的方案数(相同的数排列不同算多种)。

解析

首先注意到 101(mod11)10 \equiv -1 \pmod{11}。即加入某个数,若它之前有奇位数,则其贡献为负,否则贡献为正,最后若贡献和为 1111 的倍数,则原数字是 1111 的倍数。

因此考虑将长度为奇数的数与长度为偶数的数分开考虑,用 f(i,j,k)f(i, j, k) 表示考虑到第 ii 个奇数,jj 个贡献为正,贡献和为 kk 的方案数,用 g(i,j,k)g(i, j, k) 表示考虑到第 ii 个偶数,jj 个贡献为正,贡献和为 kk 的方案数,最后统计答案把两个乘起来即可。

注意 nn 较大,需要滚动数组。

void solve()
{
  int n;
  scanf("%d", &n);
  vector<int> odd, even;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    int x;
    scanf("%d", &x);
    int m = x % 11;
    int len = std::log10(x) + 1;
    if (len % 2 == 0) even.emplace_back(m);
    else odd.emplace_back(m);
  }
  
  vector<vector<vector<int>>>
    f(2, vector<vector<int>>(odd.size() + 1, vector<int>(11))),
    g(2, vector<vector<int>>(even.size() + 1, vector<int>(11)));
 
  int odd_tot_pos = (odd.size() + 1) / 2;
  f[0][0][0] = g[0][0][0] = 1;
  for (int i = 0; i < odd.size(); i++) {
    for (int j = 0; j <= odd.size(); j++) std::ranges::fill(f[(i + 1) & 1][j], 0);
    for (int j = 0; j <= odd_tot_pos && j <= i; j++) {
      int pos = odd_tot_pos - j;
      int neg = odd.size() - i - pos;
      for (int k = 0; k < 11; k++) {
        if (pos > 0) {
          f[(i + 1) & 1][j + 1][(k + odd[i]) % 11] += (long long)f[i & 1][j][k] * pos % MODN;
          f[(i + 1) & 1][j + 1][(k + odd[i]) % 11] %= MODN;
        } 
        if (neg > 0) {
          f[(i + 1) & 1][j][(k + 11 - odd[i]) % 11] += (long long)f[i & 1][j][k] * neg % MODN;
          f[(i + 1) & 1][j][(k + 11 - odd[i]) % 11] %= MODN;
        }
      }
    }
    // for (int j = 0; j <= odd_tot_pos; j++) {
    //   for (int k = 0; k < 11; k++) {
    //     printf("f[%d][%d][%d] = %d\n", i + 1, j, k, f[(i + 1) & 1][j][k]);
    //   }
    // }
  }
  for (int i = 0; i < even.size(); i++) {
    for (int j = 0; j <= even.size(); j++) std::ranges::fill(g[(i + 1) & 1][j], 0);
    for (int j = 0; j <= i; j++) {
      int pos = odd.size() / 2 + 1 + j;
      int neg = odd.size() + 1 + i - pos;
      for (int k = 0; k < 11; k++) {
        if (pos > 0) {
          g[(i + 1) & 1][j + 1][(k + even[i]) % 11] += (long long)g[i & 1][j][k] * pos % MODN;
          g[(i + 1) & 1][j + 1][(k + even[i]) % 11] %= MODN;
        }
        if (neg > 0) {
          g[(i + 1) & 1][j][(k + 11 - even[i]) % 11] += (long long)g[i & 1][j][k] * neg % MODN;
          g[(i + 1) & 1][j][(k + 11 - even[i]) % 11] %= MODN;
        }
      }
    }
    // for (int j = 0; j <= even.size(); j++) {
    //   for (int k = 0; k < 11; k++) {
    //     printf("g[%d][%d][%d] = %d\n", i + 1, j, k, g[i][j][k]);
    //   }
    // }
  }
 
  int ans = 0;
  for (int j = 0; j <= even.size(); j++) {
    for (int k = 0; k < 11; k++) {
      ans += (long long)f[odd.size() & 1][odd_tot_pos][k] * g[even.size() & 1][j][(11 - k) % 11] % MODN;
      ans %= MODN;
    }
  }
  printf("%d\n", ans);
}

UPD: 2023-07-04

今天是 2023 年 7 月 4 日,模拟赛又一次考到这题了,狗日的成外能搞点新东西吗。

思路不变。求完 ff 后,可以直接把偶数长度的数插入到已经排好的奇数长度数中。插入一个偶数长度的数不会改变其他值的贡献正负性,非常好处理,令 h(i,j,k)h(i, j, k)(即下面代码中的 g)表示在已经排好所有奇数长度的数后,考虑前 ii 个偶数长度的数,有 jj 个偶数长度的数贡献为正,贡献和为 kk 的方案数。这样统计答案稍微方便点。

由于今天考试的题数据范围小了点,就懒得写滚动数组了。

template <typename T>
using vec = std::vector<T>;

template <typename T>
using vec2 = vec<vec<T>>;

template <typename T>
using vec3 = vec2<vec<T>>;

int main()
{
	int n;
	std::cin >> n;
	std::vector<int> odds, evens;
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		std::string s;
		std::cin >> s;
		int x = 0;
		for (auto i : s) {
			x = (x * 10 + i - '0') % 11;
		}
		if (s.size() % 2 == 1) odds.emplace_back(x);
		else evens.emplace_back(x);
	}

	int odd_pos_tot = (odds.size() + 1) / 2;
	int odd_neg_tot = odds.size() - odd_pos_tot;
	vec3<int> f(odds.size() + 1, vec2<int>(odd_pos_tot + 1, vec<int>(11, 0)));

	f[0][0][0] = 1;
	for (int i = 0; i < (int)odds.size(); i++) {
		int v = odds[i];
		for (int j = 0; j <= std::min(i, odd_pos_tot); j++) {
			int pos = odd_pos_tot - j;
			int neg = odd_neg_tot - (i - j);
			for (int k = 0; k < 11; k++) {
				if (pos) (f[i + 1][j + 1][(k + v) % 11] += 
					 (long long)f[i][j][k] * pos % M) %= M;
				if (neg) (f[i + 1][j][(k + 11 - v) % 11] += 
					 (long long)f[i][j][k] * neg % M) %= M;
			}
		}
	}

	int even_pos_ori = odds.size() / 2 + 1;
	int even_neg_ori = (odds.size() + 1) / 2;
	vec3<int> g(evens.size() + 1, vec2<int>(evens.size() + 1, vec<int>(11, 0)));
	g[0][0] = f[odds.size()][odd_pos_tot];
	for (int i = 0; i < (int)evens.size(); i++) {
		int v = evens[i];
		for (int j = 0; j <= i; j++) {
			int pos = even_pos_ori + j;
			int neg = even_neg_ori + i - j;
			for (int k = 0; k < 11; k++) {
				if (pos) (g[i + 1][j + 1][(k + v) % 11] +=
					 (long long)g[i][j][k] * pos % M) %= M;
				if (neg) (g[i + 1][j][(k + 11 - v) % 11] +=
					 (long long)g[i][j][k] * neg % M) %= M;
			}
		}
	}

	int ans = 0;
	for (int i = 0; i <= (int)evens.size(); i++) {
		(ans += g[evens.size()][i][0]) %= M;
	}
	std::cout << ans << std::endl;
}